Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

REIKI, the noble touch! ΡΕΙΚΙ, το ευγενικό άγγιγμα!


English
The History of Reiki and his founder, Mikao Usui , starts in the begginings of 20th century and continues today-a-day with an amazing expansion, touching more and more different social classes of people. A noble art of touching, as it's birth country, Japan and his founder.
Reiki is based principally on it's 5 principles that are the essence of it's amazing existence.
Just for Today...  The basic point we need to focus if we want to discover the sence of it's discipline. Today! The Now and Here... nothing else...
Past, doe's not exist any more, except as a total of experiences which we could use as lessons to procced to a better Now and Here and a splendid Tommorow.
Future doe's not exist similarly. We don't have any contract of the duration of the present life we live. We build our Tommorow, living Now and Here as consciously and honestly we can.
Just for Today, I will not worry!
Just for today, I will not get angry!
Just for today, I will do my work honestly!
Just for today, I will be gentle to all!
Just for today, I will be greatefull to all!
These 5 principles of Reiki is the essence of it's power, supposing that the practitioner will follow them consciously and with discipline!
Learning Reiki is a way of living! It's a life with values! It's a New Life!
Andreas Laskaris, Reiki Grand Master
andkonr@yahoo.gr

Ελληνικά
Η ιστορία του Ρέικι και του ιδρυτή του Μικάο Ουσούι, ξεκινάει κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και συνεχίζει μέχρι και σήμερα με μοναδικό ρυθμό εξάπλωσης όλο και περισσότερο σε μεγάλα κοινωνικά στρώματα. Μια ευγενική τέχνη αγγίγματος όπως και η πατρίδα του η Ιαπωνία που μπορεί να σε χαλαρώσει και να σου δώσει την δυνατότητα να θεραπευτείς.
Το Ρέικι δημιουργείται και στηρίζεται πάνω σε 5 Βασικές Αρχές που είναι και η ουσία της ύπαρξης του.
Μόνο για Σήμερα.... το βασικό σημείο που πρέπει να σταθούμε για να ανακαλύψουμε όλο το νόημα της διδασκαλίας του. Μόνο αυτό έχει σημασία! Το σήμερα, δηλ. το εδώ και τώρα.... Τίποτα άλλο.... Το παρελθόν δεν υπάρχει πια παρά σαν ένα σύνολο εμπειριών που μας έχει κληρονομήσει τα ανάλογα μαθήματα που θα χρησιμοποιήσουμε για ένα καλύτερο Τώρα και ένα ακόμη καλύτερο Αύριο.
Το μέλλον δεν υπάρχει επίσης γιατί δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο για την χρονική διάρκεια της εκάστοτε ζωής μας... Χτίζουμε το Αύριο ζώντας στο Εδώ και Τώρα συνειδητά και τίμια.
Μόνο για σήμερα δεν θα ανησυχήσω!
Μόνο για σήμερα δεν θα θυμώσω!
Μόνο για σήμερα θα δουλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, ηθικά και τίμια!
Μόνο για σήμερα θα φερθώ με ευγένεια!
Μόνο για σήμερα θα εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους και σε όλα!
Αυτές οι αρχές της διδασκαλίας του Ρέικι είναι όλη η ουσία της δύναμης του με την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε μαθητευόμενος θα τις εφαρμόσει συνειδητά και πειθαρχημένα.
Η εκπαίδευση στο Ρέικι είναι τρόπος ζωής. Είναι ζωή αξιών! Είναι Νέα ζωή!